Allt om Götatunnelns enkelriktning

1 / 4

Mellan juni och december är Götatunneln enkelriktad. Här hittar du all fakta du behöver.

Enkelriktningen av Götatunneln har pågått sedan den 25 juni och innebär att det bara går att köra västerut i tunneln, det vill säga i riktning från Centralen mot Järntorget.

Orsaken till enkelriktningen har framförallt varit att Götatunnelns tak ska förstärkas på vissa platser inför byggnationen av Västlänken, men också att Hisingsbron-projektet ska utföra arbeten vid Götatunnelns östra mynning. Dessutom passar Trafikverket på att genomföra omfattande underhållsarbeten inne i tunneln, där man bland annat installerar nytt brandbekämpningssystem och nya övervakningskameror.

I samband med rörbytet den 1 oktober meddelande Västlänken att man tar paus i sina förstärkningsarbeten för att istället fortsätta i det norra röret vid ett senare tillfälle, något som du kan läsa mer om här. Övriga arbeten inne i och i anslutning till tunneln fortsätter dock som planerat, varför enkelriktningen som tidigare meddelats väntas pågå fram till mitten av december.

Under den här tiden är samtliga påfarter till Götatunneln österut stängda vid ”Järntorget-sidan” av tunneln.

Välj andra körvägar
Trafiken som vanligtvis kör österut i tunneln får under tiden som enkelriktningen pågår välja alternativa körvägar. I korthet rekommenderas följande:

– kommer du körande västerifrån och ska till en plats öster om centrum så gör du klokast i att undvika centrum och istället köra antingen via Lundbyleden eller Söderleden;

– väljer du istället att köra genom centrum så bör du räkna med längre restider än normalt

Notera att du som trafikant kan köra i princip som vanligt överallt, även om Götatunneln är stängd från Järntorget österut. Du som kommer körande på Oscarsleden österut i riktning mot Järntorget kan till exempel precis som vanligt köra av från avfarten vid Järntorgsmotet och vidare mot city.

”Fel” tunnelrör är öppet
Ett tunnelrör i taget är stängt. Inledningsvis var det södra röret stängt, men från och med den 1 oktober är det istället det norra röret som är stängt. Eftersom du som tunneltrafikant från detta datum kör genom Götatunneln i ”fel” tunnelrör – det vill säga det tunnelrör där trafiken i normala fall går från Järntorget mot Centralen – bör du tänka på följande:

– Kommer du körande västerut på E45 Götaleden från ”Falutorget-hållet” leds du in i det öppna tunnelröret strax innan tunnelmynningen;

– Kommer du körande från Södra Sjöfarten-hållet får du köra ett extra varv i rondellen vid Bergslagsgatan innan du därefter leds ned i tunneln.

Tänk på att trafiken som kommer från Södra Sjöfarten/Bergslagsgatan leds in i Götatunneln via en helt ny påfart som ansluter till E45 Götaleden på vänster sida om körfälten på E45, något som kan kännas ovant både för dig som kör via påfarten och dig som kör på E45.

Karta över påfarten till Götatunneln vid Lilla Bommen:

Skyltning visar vägen
När du sedan kör ut ur tunneln vid Järntorget leds du som kör i det högra körfältet över i det norra körfältet (det vill säga det normala körfältet), medan du som kör i det vänstra körfältet fortsätter rakt fram en kort sträcka innan du leds över i normalt körfält. Följ skyltningen och tänk på att anpassa hastigheten.

Notera att inte finns någon avfart västerut mot Järntorget inne i Götatunneln. Istället måste du som ska till Järntorget fortsätta västerut på Oscarsleden för att därefter vända tillbaka österut vid Fiskhamnsmotet, vilket du gör genom att välja antingen Emigrantvägen eller Karl Johansgatan.

Om du inte vill vända tillbaka till Järntorget vid Fiskhamnsmotet kan du fortsätta på Oscarsleden västerut till Kusttorgsmotet och där vända österut.

Karta över utfarten från Götatunneln vid Järntorget:

Hitta rätt till p-anläggningarna
För dig som är osäker på hur du ska nå parkeringsanläggningarna på Masthamnsgatan har vi följande rekommendationer:

– Kommer du västerifrån på Oscarsleden kan du köra av på Östra Sänkverksgatan och därifrån nå Masthamnsgatan. Om du istället kommer från Stigbergstorget kan du köra in till Masthamnsgatan via rondellen vid Johannesplatsen.

– Kör du österifrån på Norra Allégatan eller söderifrån på Linnégatan kan du nå Masthamnsgatan via den så kallade spanska kurvan vid Järntorgsmotet.

GÖTATUNNELNS ENKELRIKTNING

FAKTA OM GÖTATUNNELNS ENKELRIKTNING

Pågår från och med den 25 juni och i 25 veckor, fram till mitten av december.

 

Under denna tidsperiod är Götatunneln stängd för trafik i östlig riktning, det vill säga från Järntorget mot Centralen.

 

Samtidigt kommer det hela tiden att vara möjligt att köra genom Götatunneln i västlig riktning, det vill säga från Centralen mot Järntorget.

 

Orsaken till enkelriktningen är framförallt att Götatunnelns tak ska förstärkas inför byggnationen av Västlänken. Dessutom ska projektet med den nya Hisingsbron ska utföra arbeten i och i anslutning till Götatunnelns östra mynning, plus att Trafikverket ska utföra installationsarbeten i tunneln för sin trafikledning.

 

Arbetena i Götatunneln kommer att utföras i ett tunnelrör i taget. Därmed kommer ett tunnelrör i taget kommer att vara avstängt.

 

Arbetet inleds i det södra röret. Det betyder att trafiken västerut inledningsvis fick köra i ”rätt” tunnelrör. Natten till den 1 oktober flyttades arbetet i Götatunneln över till det norra röret, och från och med detta kör trafiken i ”fel” tunnelrör – det vill säga det södra röret.

 

Orsaken till att det inte går att leda trafiken dubbelriktad i något av tunnelrören har med miljö-, ventilations- och säkerhetsskäl att göra.

 

Notera att överflyttningen till det norra tunnelröret den 1 oktober utfördes trots att Västlänken-projektet har beslutat att vänta med sina förstärkningsarbeten i detta rör för att återkomma vid ett senare tillfälle, något som du kan läsa mer om här. Övriga arbeten inne i och i anslutning till tunneln fortsätter nämligen som planerat, vilket i sin tur innebär att enkelriktningen som tidigare meddelats väntas pågå fram till mitten av december.

Läs också