De största trafikhändelserna i vår och sommar

Nu är våren här och som trafikant är det flera stora trafikhändelser som kan vara bra att känna till. Vi har listan!

I Göteborg pågår flera stora byggnationer som påverkar trafikanter och resenärer i kollektivtrafiken på olika sätt. Samtidigt kan vi under 2021 se fram emot att vissa av byggnationerna blir klara – som till exempel Hisingsbron och Gullbergstunneln – vilket öppnar upp för nya möjligheter i trafiken.

För att du lättare ska få en överblick på de största trafikhändelserna under vår och sommar har vi skapat en urvalslista i tidsordning.

Uppgifterna nedan är preliminära och kan komma att ändras.

Mars/april/maj:

– Den 15-18 mars öppnar den nya Gullbergstunneln som går längs en del av E45 Götaleden mellan Falutorget och Lilla Bommen. Detta innebär en klar förbättring för trafiken längs Götaleden och i närområdet även om tunnelns kapacitet inte kan användas till fullo på grund av Götatunnelns dubbelriktning som pågår till den 20 augusti.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var nya Gullbergstunneln går längs E45 Götaleden.

 

– I Olskroken pågår arbeten med att bygga planskilda järnvägsspår för anslutning till Västlänken. Med start under påskveckan påverkas tågtrafiken periodvis på grund av arbeten med att förstärka marken.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som markerar ut var Bohusbanan, Västra Stambanan och Norge-/Vänerbanan ligger.

 

Norge-/Vänerbanan: Den 2 april-10 oktober vänder Alependeln i Gamlestaden och den 2 april-18 juli vänder Västtågen på sträckan Göteborg-Vänersborg i Gamlestaden. Under den här tiden hänvisas resenärerna till spårvagnstrafiken.

Västra Stambanan: Under tre veckor på sommaren stängs tågtrafiken av på Västra Stambanan. En särskild ersättningspendel kommer att sättas in mellan Alingsås och Göteborg via Hisingen – dock inte under hela avstängningsperioden. Detta leder till längre restid än normalt men resenärerna slipper att byta till ersättningsbuss.

Bohusbanan: Under tre veckor på sommaren ställs tågtrafiken in mellan Göteborg och Stenungsund och ersätts med buss.

– Den 16 april inleds den tredje och sista etappen av det pågående underhållsarbetet på Älvsborgsbron. Likt tidigare år stängs två av brons sex körfält, vilket betyder att endast två körfält kommer att vara öppna i varje riktning.

Klicka på kartan för större bild:

Karta visar Älvsborgsbron och vilka påfarter som stängs i samband med underhållsarbetet.

 

Precis som innan stängs också påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet för biltrafik och hålls endast öppna för bussar, taxi och serviceresor-fordon. Syftet med dessa åtgärder är att prioritera kollektivtrafiken.

Trafiken från Oscarsleden får ett eget körfält upp på bron, medan trafiken på Västerleden från Mölndal/Frölunda-hållet får begränsad framkomlighet.

Viktigt att nämna är att arbetena på Älvsborgsbron och i Götatunneln pågår samtidigt från mitten av april till slutet av augusti, vilket kommer att resultera i ännu större trafikpåverkan.

Förberedelser inför årets underhållsarbete startade i februari, då gång- och cykelbanan närmast staden stängdes. Istället är gång- och cykelbanan på ”havssidan” dubbelriktad. Detta gäller fram till oktober 2021.

– Den 9 maj öppnar Hisingsbron för buss-, bil-, gång- och cykeltrafik. Spårvagnarna börjar trafikera bron efter sommaren – detta beror på att spårvagnsspåren ska kopplas om plus att brons kollektivtrafikramper ska byggas färdigt.

– Under sommaren går arbetet med Västlänken i Almedal in i en ny fas då sprängningar inleds för att ta bort bergmassor i området. En sprängning kommer att inträffa vardagar vid lunchtid – en tidpunkt som har valts för att påverka trafiken så lite som möjligt. Vissa vardagar blir det ingen sprängning.

Vid varje sprängning stoppas trafiken av säkerhetsskäl i 5-10 minuter inom riskområdet, som innefattar E6/E20 vid Kallebäcksmotet, väg 40, Skårs led och Nellickevägen. Trafikstoppen, som längst sker året ut, kommer att orsaka köbildning på E6/E20 och på väg 40.

Juni/juli/augusti:

– Mellan den 12 juni och 15 augusti är spårvagnstrafiken helt inställd över Göta älv – orsaken är att spårvagnsspåren ska kopplas in på den nya Hisingsbron. Spårvagnarna kommer att ersättas med buss. Samtidigt är hållplats Nordstan och Lilla Bommen indragna för både buss- och spårvagnstrafik och linjer får ändrade körvägar på grund av de arbeten som pågår. Efter sommaren kommer Hisingsbron att stå klar i sin helhet.

– Från juni sker förberedande arbeten inför underhållsarbetet i Tingstadstunneln, som startar våren 2022. Dels ska ett extra körfält byggas från Lundbyleden till Marieholmstunneln, vilket kommer att ge en viss trafikpåverkan på Lundbyleden österut. Dels ska ett nytt körfält byggas på E6 norrut vid Olskroksmotet.

– Från sommaren pågår ombyggnationen av Eriksbergsmotet, vilket görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Lundbyleden. Ombyggnationen består i huvudsak av att den signalreglerade korsningen Lundbyleden-Inlandsgatan stängs och ersätts av en ny rondell i Eriksbergsmotet.

Inledningsvis görs arbeten på avfarten från Lundbyleden i östergående riktning och därefter fortsätter arbetena med en ny rondell samt ny anslutning till Inlandsgatan. Byggnationen planeras pågå fram till hösten 2022.

Pågående arbeten som påverkar trafiken
Som Göteborgstrafikant är det också bra att komma ihåg att det i nuläget pågår flera stora arbeten som påverkar trafiken kraftigt.

– Sedan den 13 december 2020 är hållplats Nordstan avstängd i riktning mot Hisingen och resenärer hänvisas till närliggande hållplats. Samma datum stängdes också Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen och trafiken får köra via andra älvförbindelser.

Tidigare artikel hos Trafik Göteborg om att hållplats Nordstan stängs mot Hisingen.

Tidigare artikel hos Trafik Göteborg om att Götaälvbron stängs för biltrafik mot Hisingen.

– Sedan slutet av december är Götatunnelns norra rör stängt och trafiken leds dubbelriktad i det södra röret med ett körfält öppet i varje riktning. Detta innebär att det råder stor trafikpåverkan på E45 i båda riktningar och minskad kapacitet i och kring tunneln – välj därför annan väg om du inte har målpunkt i området. Försök också att undvika högtrafik morgon och eftermiddag. Dubbelriktningen avslutas den 20 augusti.

Tidigare artikel hos Trafik Göteborg om Götatunnelns dubbelriktning.

Vi kommer att publicera mer information om kommande trafikhändelser när det närmar sig. Under tiden hänvisar vi till respektive projekts hemsida.

Hisingsbron
Västlänken
E45, Lilla Bommen-Marieholm
Älvsborgsbron
Olskroken planskildhet
Eriksbergsmotet
Tingstadstunneln

Läs också