De största trafikhändelserna i vinter och vår

Under de närmaste månaderna sker flera stora trafikhändelser i Göteborg – vissa byggnationer blir klara och andra fortsätter att påverka trafiken. Vi har listan!

I Göteborg pågår flera stora infrastrukturprojekt som påverkar trafikanter och resenärer i kollektivtrafiken på ett eller annat sätt. Samtidigt börjar vissa av byggnationerna bli klara, vilket öppnar upp för nya möjligheter i trafiken.

För att du lättare ska få en överblick på de största trafikhändelserna från december 2020 och fram till sommaren 2021 har vi skapat en urvalslista i tidsordning.

Uppgifterna nedan är preliminära och kan komma att ändras.

December/januari/februari:

– Den 13 december sker en stor trafikomläggning vid Nils Ericsonsgatan på grund av byggnationen av nya hållplats Nordstan. Omläggningen påverkar kollektivtrafiken kraftigt eftersom hållplats Nordstan stängs helt i riktning mot Hisingen och resenärer hänvisas till närliggande hållplatser. Dessutom flyttas vissa linjer från området då framkomligheten och utrymmet minskar. Se karta nedan.

Med anledning av den pågående pandemin rekommenderas resenärer fortsatt att gå eller cykla om möjligt. Om du måste åka kollektivt så uppmanar Västtrafik att du söker information om din resa i To Go-appen.

Västtrafiks information om förändringarna i Centralenområdet från 13 december.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar vad som händer vid Nils Ericsonsgatan, Götaälvbron och Centralen den 13 december 2020.

 

Den 13 december stängs också Götaälvbron för biltrafik i riktning mot Hisingen och trafiken hänvisas till andra älvförbindelser. När det gäller gång- och cykeltrafiken så öppnar en ny cykelbana längs Centralstationen och gångtrafiken leds om.

– Den 16 december öppnar Marieholmstunneln – som går under Göta älv mellan Marieholmsmotet och Tingstadsmotet – för trafik. Med den nya älvförbindelsen skapas nya körvägar och ökar robustheten i Göteborgs trafiksystem. Man räknar med att avlasta Tingstadstunneln med cirka 50 000 fordon per dygn.

Principen är att trafiken i väst-östlig riktning ska välja Marieholmstunneln, som kommer att ha tre körfält i varje riktning och omfattas av trängselskatt. Marieholmstunneln skapar inte bara nya körvägar för biltrafik och tung trafik utan även för kollektivtrafiken. Busslinjerna 121 och 127, som går mellan Gamlestaden och Volvo/Torslanda, kommer att köra genom tunneln.

Tidigare artikel hos Trafik Göteborg om Marieholmstunneln.

Klicka på kartan för större bild:

Schematisk karta över Marieholmstunnelns förbindelser.

 

– Den 27 december stängs Götatunnelns norra rör för trafik på grund av förstärkningsarbeten inför bygget av Västlänken. Förstärkningsarbetet inleddes redan sommaren 2018 men fick avbrytas i oktober samma år. Nu återupptas alltså arbetet som pågår fram till den 4 juni.

Tidigare artikel hos Trafik Göteborg om att Götatunnelns norra rör stängs.

Arbetena sker alltså i Götatunnelns norra rör som stängs för trafik. Trafiken leds dubbelriktad i det södra röret med ett körfält öppet i varje riktning – en stor skillnad från förra gångens enkelriktning.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar hur trafiken leds dubbelriktad i Götatunnelns södra rör samt ett rött kryss för att visa att påfarten mot Götatunneln från Lilla Bommen-motet stängs.

 

Detta kommer att medföra en mycket stor trafikpåverkan på E45, speciellt för trafiken på Oscarsleden österut i riktning mot centrum. Eftersom tunnelmynningen vid Järntorget är för smal för dubbelriktad trafik måste trafiken på Oscarsleden mot centrum ledas om via av- och påfarten vid Järntorgsmotet.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar hur trafiken på Oscarsleden leds om via av- och påfarten i Järntorgsmotet.

 

Samtidigt stängs påfarten mot Götatunneln från Lilla Bommen-motet och trafiken får välja andra vägar. Till exempel Operagatan (som tidigare hette Västra Sjöfarten) eller Stationsmotet beroende på var man kommer ifrån. Även avfarten västerut mot Järntorget inne i Götatunneln försvinner, vilket innebär att trafiken till Järntorget får vända tillbaka via Fiskhamnsmotet.

För att prioritera kollektivtrafikens framkomlighet anläggs ett busskörfält på Oscarsleden i riktning mot centrum, ungefär från Fiskhamnsmotet till Järntorgsmotet.

– I januari stängs Bergslagsgatan för genomfartstrafik vid Regionens Hus och ersätts av två nya vägar som går på varsin sida om E45 Götaleden, vilka har öppnat tidigare under vintern. Se karta nedan. De nya vägarna blir en förlängning av Norra- och Södra Sjöfarten, där trafiken från centrum mot E45 går på Södra Sjöfarten (norr om Regionens Hus) och trafiken från E45 vid Stationsmotet mot centrum går via Norra Sjöfarten.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var Bergslagsgatan stängs och vilka omledningsvägar som gäller.

 

– Under två helger i månadsskiftet januari-februari stängs E45 mellan Falutorgsmotet och Järntorgsmotet på grund av installationstester inför öppnandet av Gullbergstunneln, som inträffar senare under våren. Avstängningen kommer att orsaka en stor trafikpåverkan då trafiken måste ledas om på andra vägar.

– Från februari till juni stängs Nils Ericsonsgatan för genomfartstrafik i riktning mot Åkareplatsen, men man kommer fortfarande att kunna nå Nordstans p-hus norrifrån. Detta blir dock inte möjligt för trafiken som kommer från Åkareplatsen mot Nordstans p-hus – dessa bilister får ta andra vägar.

Mars/april/maj:

– Under våren öppnar Hisingsbron för buss-, bil-, gång- och cykeltrafik och i mars/april öppnar Gullbergstunneln på E45 Götaleden. Detta kommer att förbättra trafiksituationen i området även om deras kapacitet inte kan användas till fullo då det fortsatt pågår andra arbeten i närområdet.

– I Olskroken pågår arbeten med att bygga planskilda järnvägsspår för anslutning till Västlänken. Med start under våren 2021 påverkas tågtrafiken periodvis på grund av arbeten med att förstärka marken.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som markerar ut var Bohusbanan, Västra Stambanan och Norge-/Vänerbanan ligger.

 

Norge-/Vänerbanan: Den 2 april-10 oktober vänder Alependeln i Gamlestaden och den 2 april-18 juli vänder Västtågen på sträckan Göteborg-Vänersborg i Gamlestaden. Under den här tiden hänvisas resenärerna till spårvagnstrafiken.

Västra Stambanan: Under tre veckor på sommaren stängs tågtrafiken av på Västra Stambanan. En särskild ersättningspendel kommer att sättas in mellan Alingsås och Göteborg via Hisingen – dock inte under hela avstängningsperioden. Detta leder till längre restid än normalt men resenärerna slipper att byta till ersättningsbuss.

Bohusbanan: Under tre veckor på sommaren ställs tågtrafiken in mellan Göteborg och Stenungsund och ersätts med buss.

– I mitten av april inleds den tredje och sista etappen av det pågående underhållsarbetet på Älvsborgsbron. Likt tidigare år stängs två av brons sex körfält, vilket betyder att endast två körfält kommer att vara öppna i varje riktning.

Klicka på kartan för större bild:

Karta visar Älvsborgsbron och vilka påfarter som stängs i samband med underhållsarbetet.

 

Precis som innan stängs också påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet för biltrafik och hålls endast öppna för bussar, taxi och serviceresor-fordon. Syftet med dessa åtgärder är att prioritera kollektivtrafiken.

Trafiken från Oscarsleden får ett eget körfält upp på bron, medan trafiken på Västerleden från Mölndal/Frölunda-hållet får begränsad framkomlighet.

Förberedelser inför nästa års underhållsarbete startar i slutet av februari, då gång- och cykelbanan närmast staden stängs. Istället blir gång- och cykelbanan på ”havssidan” dubbelriktad. Detta gäller fram till oktober 2021.

Juni/juli/augusti:

– Under ett antal sommarveckor är spårvagnstrafiken helt inställd över Göta älv – orsaken är att spårvägsspåren ska kopplas in på den nya Hisingsbron. Spårvagnarna kommer att ersättas med buss. Samtidigt är hållplats Nordstan och Lilla Bommen indragna för både buss- och spårvagnstrafik och linjer får ändrade körvägar på grund av de arbeten som pågår. Under hösten kommer Hisingsbron att stå klar i sin helhet.

Vi kommer att publicera mer information om ovanstående trafikhändelser när det närmar sig. Under tiden hänvisar vi till respektive projekts hemsida.

Marieholmsförbindelsen
Hisingsbron
Västlänken
E45, Lilla Bommen-Marieholm
Älvsborgsbron
Olskroken planskildhet

Läs också