Installation av vattenrör påverkar trafiken

Installation av grundvattenrör och infiltrationsbrunnar på Bergslagsgatan, Gullbergsvassgatan och vid Skansen Lejonet påverkar fordonstrafik, gående och cykel.

Arbetet pågår under vecka 21 och 22 och är en del i Västlänkens kontrollprogram för grundvatten.

Arbetet utförs med en borrbandvagn och pågår vardagar mellan klockan 07:00 och 18:00. Framkomligheten för bilister, gående och cyklister påverkas. På delar av Gullbergsvassgatan kommer ett körfält att tas i anspråk och på Bergslagsgatan leds gående och cyklister förbi arbetsområdena.

Läs också