Direkt till innehåll

Så kommer Hisingsbron att öppnas för fritidssjöfarten

Här finns allt du behöver veta om hur Hisingsbron kommer att öppnas för fritidsbåtar. Den 9 maj 2021 öppnar bron för alla trafikslag utom spårvagnstrafiken, som börjar trafikera Hisingsbron den 16 augusti 2021.

Hisingsbron har i nedsänkt läge en segelfri höjd på 12 meter. För de fritidsbåtar som inte kan passera under Hisingsbron då den är i nedsänkt läge kommer öppning ske enligt nedanstående schema.

Observera att fritidsbåtsägare som inväntar öppning av Hisingsbron ska ta kontakt med broförare på VHF kanal 9 eller via telefonnummer 0730-27 72 72.

TIDTABELL

Hisingsbrons öppningstider för fritidssjöfarten fr o m 1/7 2021:

Öppettider Hisingsbron från och med 20210701

Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – medges ingen broöppning.

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti.


FÖLJANDE GÄLLER FÖR BROÖPPNINGARNA

Broöppning sker endast under förutsättning att minst en fritidsbåt är på plats och behöver öppning.

Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – medges ingen broöppning. Syftet med spärrtiderna är att kollektivtrafik och övrig trafik på bron då ska ha full framkomlighet.

Varje broöppning varar i cirka 4-8 minuter. Om inte samtliga fritidsbåtar då har hunnit passera innan bron stängs så kan bron vid behov öppnas igen efter 30 minuter. Detta är dock under förutsättning att det inte inskränker på ovan nämnda spärrtider.

Fritidsbåtar uppmanas att vara på plats i god tid innan en planerad broöppning.

Öppningstiderna kommer i möjligaste mån att synkroniseras med Marieholmsbroarna, så att fritidssjöfarten hinner passera både Hisingsbron och Marieholmsbroarna. Precis som idag kommer dock järnvägstrafiken att ha företräde över Marieholmsbroarna, vilket innebär att synkronisering inte alltid är möjlig.

Tillfälliga angörningsplatser för fritidsbåtar som inväntar broöppning finns vid Göteborgsoperan samt Ringön.

För yrkessjöfarten gäller inga fasta öppningstider för Hisingsbron. Istället sker öppning av bron via anrop till broförare, dock med undantag för ovan nämnda spärrtider.

Yrkessjöfarten har företräde vid passering av Hisingsbron. I händelse av att ett yrkesfartyg ska passera bron kan därför en fast öppningstid för fritidssjöfarten komma att förskjutas.

Fritidsbåtar kan med fördel passera Hisingsbron i anslutning till att bron öppnas för yrkessjöfarten.

Båtar som väntar på broöppning får ej förtöja i brons ledverk (se röda linjer i bild nedan). Använd avsedda väntbryggor (se gröna cirklar i bild nedan).
Väntbryggor

Bild: Sjöfartsverket

Här hittar du kortfakta om Hisingsbron, Götaälvbron och Marieholmsbroarna.

FAKTA OM HISINGSBRON

Hisingsbron är en så kallad lyftbro som förbinder Hisingen med fastlandet.

Bron är byggd i stål och betong och består dels av brodelen ”Arpeggio”, dels av en anslutande kollektivtrafikbro samt Stadstjänarebron. Bron kallas i sin helhet för Hisingsbron.

När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När bron står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter.

De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.

Bredden på bron är cirka 40 meter.

Hisingsbron har två vanliga körfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor.

Den totala brolängden för Hisingsbron är 1 380 meter, om man räknar med samtliga delar på land.

Läs också