Allt om trafiken vid Korsvägen

1 / 5

I sommar händer det mycket vid Korsvägen. Här är infon du behöver.

Byggnationen av Västlänken vid Korsvägen har stor inverkan på trafiken i år. Här förklarar vi vad som är på gång och hur bilister, kollektivtrafikresenärer samt cyklister och gående påverkas.

Först och främst kan det vara bra att känna till att byggnationen av Västlänken vid Korsvägen hittills har pågått öster om Korsvägen vid Universeum, det som kallas etapp 1. I sommar går arbetet in i nästa fas, etapp 2, och då utökas arbetsområdet till att även omfatta den västra sidan av Korsvägen. Se karta nedan. Det är nu som den underjordiska stationen ska byggas i ett stort schakt mitt under Korsvägen – ett arbete som pågår till 2024.

Klicka för större karta:

 

Omläggning i etapper
För att trafiken vid Korsvägen ska kunna komma fram under stationsbygget skapas nya vägar för alla trafikslag. Den 13 juni inleds en fem veckor lång trafikomläggning, som utförs i två etapper.

Trafikomläggningen påverkar framförallt kollektivtrafiken via Korsvägen, som reduceras kraftigt. Endast ett spår är öppet i respektive etapp, vilket betyder att flertalet spårvagnslinjer leds om eller ersätts med buss. När det gäller busstrafiken flyttas ett antal linjer från området, antingen tillfälligt eller permanent. Majoriteten av dessa stannar istället vid Berzeliigatan eller Liseberg Station, där en ny knutpunkt byggs.

I samband med att den andra etappen inleds den 13 juli flyttas spårvagnshållplatsen vid Liseberg till ett nytt läge vid Liseberg Station. Därmed blir det lättare för dig som resenär att byta mellan buss, spårvagn och tåg. Ta för vana att söka din resa i appen Västtrafik To Go.

Här är info om vilka linjer som berörs och på vilket sätt.

Flera nya förändringar
När det gäller bil-, gång- och cykeltrafiken vid Korsvägen så sker omläggningen successivt. Under den första etappen, den 13 juni-12 juli, flyttas biltrafiken söderifrån (Södra Vägen/Eklandagatan) till en tillfällig betongbro som har byggts över schaktet. Även gångtrafikanter kan då nyttja bron, se kartor nedan.

Biltrafiken under etapp 1:

 

Gång- och cykeltrafiken under etapp 1:

 

Cykeltrafiken släpps inte över den nya tillfälliga bron förrän i den andra etappen, som pågår mellan den 13 och 19 juli. Då sker även två huvudsakliga förändringar för biltrafiken. Dels kommer du inte att kunna köra från varken Södra Vägen (city) eller Skånegatan och vidare till Örgrytevägen – vilket kommer att vara fallet i fyra år.

En positiv förändring blir dock att kopplingen mellan Södra Vägen från Mölndal till Skånegatan öppnar upp igen. Därmed slipper du ta omvägen via Focusområdet. Se kartor nedan.

Biltrafiken under etapp 2:

 

Gång- och cykeltrafiken under etapp 2:

 

Den 20 juli är hela trafikomläggningen vid Korsvägen klar och arbetet går in i etapp 2. Som nämns ovan är det nu som stationen ska byggas i fyra år framåt.

All info om omläggningen hittar du i vår artikel ”Stor trafikomläggning vid Korsvägen”.

Fyraårig trafiklösning
Hur kommer då trafiken fram under stationsbygget? För det första kommer trafiken i nord-sydlig riktning att passera över den tillfälliga betongbron, som har byggts över schaktet. Detta innebär alltså att alla trafikslag får samsas på bron.

Bilisterna vid Korsvägen kommer inte att kunna köra åt alla håll. Se karta nedan.

– Dels kommer du inte att kunna nå Örgrytevägen från Skånegatan/Södra Vägen från city.

– Dels kommer du inte att kunna ta dig från Örgrytevägen till Södra Vägen i båda riktningar eller från Södra Vägen (Mölndalshållet) till Södra Vägen in mot city.

Biltrafiken under 2020-2024:

 

Gång- och cykeltrafiken tar sig fram på den östra sidan av Korsvägen, över betongbron, istället för på den västra sidan. Dessutom kommer det att finnas en helt ny gångbana längs med schaktet på den västra sidan av bron. Alltså blir det möjligt för gående att ta sig fram på båda sidor om bron.

Gång- och cykeltrafiken under 2020-2024:

 

När det gäller kollektivtrafiken så kommer alla spårvagnslinjer som idag går via Korsvägen att finnas kvar – några av dem får dock ändrade hållplatslägen. Vissa busslinjer kör andra vägar än tidigare.

Ramper stängs
I augusti stängs av- och påfartsrampen till/från E6 söder om Örgrytevägen vid Örgrytemotet. Trafiken på dessa ramper hänvisas då istället till Focusmotet norr om Örgrytevägen, och för att trafiken här ska flyta så obehindrat som möjligt kommer bland annat antalet körfält på Örgrytevägen att öka plus att vissa gator i Gårda kommer att enkelriktas.

Karta som visar vilka ramper som stängs:

Senare i höst öppnar Västtrafik ett nytt tillfälligt resecentrum vid Korsvägen, som kommer att stå kvar i fyra-sex år. Resecentrumet kommer att finnas mitt på Korsvägen intill schaktet.

Mer information om detta nya resecentrum hittar du här.

Mer information om byggnationen av Västlänkens station vid Korsvägen hittar du här.

Läs också