Direkt till innehåll

Förändringar söder om Korsvägen

Området kring Södra Vägen/Eklandagatan förbereds nu inför nästa stora etapp av Västlänken-byggnationen vid Korsvägen. Läs mer om hur trafiken påverkas.

Arbetena med Västlänkens deletapp Korsvägen rullar på och under hösten pågår bland annat ledningsomläggningar och förberedelser inför den nya etapp som inleds sommaren 2020.

Inte minst sker det trafikförändringar söder om Korsvägen, där den lilla parkeringsplatsen samt bussfickan utanför Universeum nyligen stängdes. En ny bussficka byggs istället lite längre söderut.

Gång- och cykelbanan flyttas
Inom kort inleds arbetet med att flytta övergångsstället vid Universeum något söderut. Orsaken till detta är att en ny, temporär gång- och cykelbana ska byggas upp till Eklandagatan och ansluta till den befintliga gång- och cykelbanan längs Eklandagatan. När detta arbete görs påverkas trafiken i området, och mer detaljer om detta kommer längre fram.

Vidare ska ett busskörfält byggas från Södra Vägen upp mot Eklandagatan, vilket även det kommer att påverka trafiken – framförallt genom att ett av två körfält på Södra Vägen söderut stängs.

Trafiken förändras 
Samtliga dessa förändringar är alltså förberedelser inför nästa etapp av Västlänkens arbeten kring Korsvägen. Etappen – som kallas etapp 2 – inleds sommaren 2020 och innebär stora förändringar för kollektivtrafiken och fordonstrafiken.

När det gäller kollektivtrafiken kommer dagens så kallade knutpunkt att flyttas norrut och vissa spårvagnssträckningar att vara avstängda etappvis under några veckor. Därefter väntas dock kollektivtrafiken att i stort fungera som idag.

För biltrafiken kommer framkomligheten att minska när etapp 2 inleds, och det kommer inte längre att vara möjligt att köra runt Korsvägen som i en rondell.

Etapp 2 kommer att gälla fram till år 2024.

Klicka här för att läsa mer om trafiken i samband med Västlänkens deletapp Korsvägen!

Läs också