Direkt till innehåll

Här är trafikhändelserna att hålla koll på under 2020

1 / 5

Under 2020 fortsätter eller startar arbeten som på olika sätt påverkar Göteborgstrafiken. Vi har listan.

Göteborg är inne i en expansiv fas med flera stora infrastrukturprojekt igång samtidigt; Nedsänkningen av E45, Hisingsbron, Marieholmsförbindelsen och Västlänken. Dessutom byggs bostäder och arbetsplatser på flera platser i stan, till exempel Centralenområdet och Norra Älvstranden. Därför är det oundvikligt att Göteborgs trafikanter påverkas på olika sätt genom ändrade körvägar och längre restider. För att du lättare ska få en överblick på årets mest trafikpåverkande arbeten har vi skapat en urvalslista i tidsordning.

Uppgifterna nedan är preliminära och kan komma att ändras.

Januari/februari/mars:
– I januari inledde Marieholmsförbindelsen bygget av bullerskärmar längs E6 söderut mellan Bäckebolsmotet och Tingstadsmotet. Detta innebär att busskörfältet är stängt och samtlig trafik får samsas i de kvarvarande körfälten. Hela arbetet väntas stå klart i oktober 2020.

Samma projekt breddar E6 norrut mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet fram till maj 2020. Även här är busskörfältet avstängt. Dessa arbeten medför en viss risk för försämrad framkomlighet i området runt Tingstadstunneln, som är störningskänsligt, samt i stråket Kungälv-Göteborg, där även arbetet på Nordreälvbron pågår sedan en tid tillbaka.

– I mars inleds arbeten med Hisingsbrons ramper till kollektivtrafikbron som kräver mer plats i Centralenområdet. Bland annat kommer vägen till och från Nordstans p-hus att flyttas till en sträckning under Götaälvbron. Samtidigt försvinner ett körfält på Södra Sjöfarten, vilket kommer att begränsa framkomligheten för trafiken från Götaälvbron och Västra Sjöfarten. Denna förändring påverkar inte gång- och cykeltrafiken.

– Tidigt i vår ska ledningsarbeten utföras på Norra Allégatan i riktning mot Järntorget, vilket påverkar biltrafiken i fyra till sex veckor. Planeringen för den exakta trafiklösningen för detta arbete pågår för fullt.

April/maj/juni:
– I slutet av mars inleds de förberedande arbetena på Älvsborgsbron då den östra gång- och cykelbanan stängs och den västra gång- och cykelbanan dubbelriktas. De mest trafikpåverkande arbetena börjar vid månadsskiftet maj/juni, då ett av tre körfält stängs i vardera riktning. Se karta nedan.

Precis som förra året kommer påfarten till Älvsborgsbron från Högsboleden att stängas för biltrafik och endast vara öppen för bussar. Samma sak gäller påfarten vid Ivarsbergsmotet på Hisingssidan. Nytt för i år är att trafiken från Oscarsleden får ett eget körfält upp på bron mot Hisingen, medan framkomligheten för trafiken från Mölndal och Frölunda på Västerleden begränsas till ett körfält.

De nya busslinjerna 180 och 127, som sattes in inför förra årets arbeten på Älvsborgsbron, kommer att finnas kvar även i år.

Körfälten på Älvsborgsbron hålls stängda till slutet av augusti medan den ena gång- och cykelbanan förblir stängd till och med oktober.

Klicka för större karta:

 

– I april flyttas vägen till och från Centralstationens korttidsparkering på grund av att Västlänken ska utöka sitt arbetsområde. Den nya in- och utfarten sker på parkeringens östra sida, som nås via en ny väg som byggs och sträcker sig via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan, se karta nedan. Tänk på detta om du ska hämta eller lämna någon som ska med tåget eller bussen. Omläggningen väntas förbättra trafikflödet i området, eftersom färre fordon behöver köra via Centralenområdet.

Kartan visar vägen som gäller från slutet av maj. Under april/maj hänvisas bilister via Gullbergsvassgatan, Falutorgslänken och Kruthusgatan.

 

– I april påbörjas flera arbeten längs väg 158; Utbyggnad av Hovåsmotet, byggnation av busskörfält mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet och underhållsarbete på bron i Brottkärrsmotet. Dessa arbeten kan påverka trafiken mellan Hovås och Brottkärr.

Dessutom utförs brounderhåll på flera platser längs väg 158 söder om Särö under ett antal veckor från maj och framåt. Trafiken påverkas främst nattetid men under vecka 26, 22-28 juni, stängs trafiken på väg 158 av helt i höjd med Särö i södergående riktning mot Kungsbacka. Trafiken leds då om på andra vägar.

– Under påsk, valborg och Kristi himmelsfärd utförs banarbeten som påverkar sträckorna Göteborg-Ytterby/Gamlestaden/Partille.

– Under sommaren väntas delar av Falutorgsmotet öppna för trafik, vilket skapar en ny in- och utfart till Gullbergsvassområdet. Detta kommer att göra trafiksystemet i området mindre störningskänsligt.

– Med start i sommar och några månader framåt utförs ledningsarbeten på Nils Ericsonsgatan, som kommer att orsaka en stor trafikpåverkan för alla trafikslag.

– Från mitten av juni till mitten av juli sker en stor trafikomläggning vid Korsvägen, som görs med anledning av att arbetet med Västlänken går in i ett nytt skede. Se karta nedan.

Kollektivtrafiken får i och med detta flera förändringar. Vissa spårvagnslinjer läggs om och andra ersätts med buss. Ett antal busslinjer som vanligtvis trafikerar Korsvägen flyttas till antingen Berzeliigatan eller en ny knutpunkt som anläggs i Gårda under våren, i närheten av Focushuset. Här kommer busshållplatser rustas upp i anslutning till Lisebergs station och spårvagnshållplats Liseberg flyttas hit, vilket möjliggör byten mellan buss, spårvagn och tåg.

Biltrafiken kring Korsvägen påverkas genom att vissa relationer stängs, några av dem redan under våren. Till exempel kommer du inte att kunna köra från Skånegatan och Södra Vägen till Örgrytevägen och trafikanter kommer behöva köra andra vägar.

När den stora trafikomläggningen är över, i mitten av juli, råder en trafiklösning som kvarstår i cirka fyra år. Trafiken söder om Korsvägen, i höjd med Universeum, går på en bro över schaktet och gång- och cykelvägen går på den östra sidan av Korsvägen. Några av relationerna kommer fortsatt att hållas stängda för fordonstrafik.

I slutet av augusti stängs av- och påfartsramp vid E6 söder om Örgrytevägen i Örgrytemotet. Trafiken på dessa ramper blir hänvisade till Focusmotet, norr om Örgrytevägen. Inför detta görs en rad förbättringar i området för att säkerställa framkomligheten.

Klicka för större karta:

 

– Från den 1 juni är kollektivtrafiken avstängd förbi Hagakyrkan under 17 veckor på grund av byggnationen av Västlänkens station i Haga. Under tiden leds spårvagnarna om via Handelshögskolan och Stenpiren.

Juli/augusti/september:
– I mitten av juli fortsätter arbetet med att byta ut spår och växlar vid Drottningtorget, som påbörjades sommaren 2019. Detta innebär att många linjer på Drottningtorget får ändrade hållplatslägen under cirka en månad.

– Under vecka 30-31, 20 juli-2 augusti, är tågtrafiken avstängd i etapper på sträckorna Göteborg-Mölndal/Mölnlycke.

Oktober/november/december:
– I oktober stängs Sprängkullsgatans förbindelse till och från Allén i 1,5 år framåt. Berörda busslinjer leds om via Vasagatan och Viktoriagatan. För biltrafik skapas en ny anslutning från Sprängkullsgatan till Parkgatan via Haga Kyrkogata, se karta nedan. Gång- och cykeltrafiken berörs inte av denna avstängning.

Klicka för större karta:

 

– I oktober/november utförs spårarbete vid Stigbergsliden som innebär att spårvagnstrafiken mellan Järntorget och Stigbergstorget stängs. Hur trafiken leds om eller ersätts är oklart i dagsläget.

– Marieholmstunneln beräknas öppna för trafik före årsskiftet 2020/2021.

Pressmaterialet från vår pressträff den 14 januari 2020 finns att hitta här.

Vi kommer att publicera mer information om ovanstående trafikhändelser när det närmar sig. Under tiden hänvisar vi till respektive projekts hemsida.

Marieholmsförbindelsen
Hisingsbron
Västlänken
E45, Lilla Bommen-Marieholm
Älvsborgsbron
Väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet

Läs också