Direkt till innehåll

Nya Kålleredsmotet klart

Ombyggnationen av Kålleredsmotet längs E6 är nu färdig och gör det lättare för trafiken att ta sig fram.

Med fler körfält, en dropprondell och nya gång- och cykelbanor har det nya Kålleredsmotet nu en bättre framkomlighet. Kålleredsmotet är inte bara en viktig knutpunkt till E6 och områdets butiker, det är också ett viktigt pendlingsstråk. För att öka kapaciteten i området har även justeringar på det kommunala vägnätet gjorts.

Ett arbete med flera etapper
Under hösten 2018 startade arbetet med att bygga om den signalreglerade korsningen på den då befintliga bron i Kålleredsmotet. Tre körfält skulle utökas till fem: två mot väster och tre mot öster.

För att möjliggöra detta byggdes ytterligare en bro strax söder om den redan befintliga. Den tidigare gång- och cykelbanan kunde därefter omvandlas till ett körfält och gående och cyklister har nu fått en bättre framkomlighet på den nya södra bron.

Här på Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om ombyggnationen av Kålleredsmotet.

Läs också