Direkt till innehåll

Här är årets stora nyheter i Göteborgstrafiken

Är du nyfiken på vad som sker i Göteborgstrafiken framöver? Här är Trafik Göteborgs lista över större trafikhändelser som kan påverka just din resa.

I Göteborg byggs det för fullt – samtidigt som tunnlar och broar måste underhållas. Då är det oundvikligt att du som trafikant påverkas på olika sätt.

I nuläget (februari 2024) är det flera stora byggprojekt som påverkar framkomligheten i staden. Under året blir några av dessa klara vilket vilket innebär lättnader i Göteborgstrafiken. Samtidigt inleds nya arbeten som du kommer att behöva anpassa dig till.

För att du som trafikant lättare ska få en överblick har Trafik Göteborg sammanställt en lista över de närmaste månadernas mest trafikpåverkande händelser.

Notera att informationen endast är övergripande och fler detaljer om respektive händelse kommer i separata nyheter när det närmar sig. Dessutom är uppgifterna preliminära och kan komma att ändras.

Tingstadstunnelns båda tunnelrör öppnas

I början av maj öppnar Tingstadstunnelns båda tunnelrör för trafik igen då renoveringen av tunneln börjar bli klar. För att förbereda öppnandet stängs Tingstadstunneln helt den 3-6 maj. Under den perioden hänvisas trafiken till Marieholmstunneln.

När tunneln öppnar den 6 maj är det, i likhet med idag, ett körfält öppet i varje riktning. Under ett par veckor görs avslutande arbeten på E6 med begränsad framkomlighet och risk för köer norrut mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Kör du norrut på E6 rekommenderas du att välja andra vägar, i första hand Söder- och Västerleden och Älvsborgsbron.

Från den 18 maj är E6 återställd och Tingstadstunneln öppnar två körfält i varje riktning. Då går det också att köra från tunneln mot E45. I övrigt gäller samma trafikläge som idag, det vill säga norr- och södergående trafik på E6 går genom Tingstadstunneln medan trafiken till och från Lundbyleden även fortsättningsvis går via Marieholmstunneln. Det beror på att anslutningen mellan Tingstadstunneln och Lundbyleden förblir stängd då arbeten på Lundbyleden startar framöver. Även den så kallade ”Kakeltunneln” från E20 mot E6 norrut i Olskroksmotet förblir stängd för trafik, samt anslutningen från E45 till E6 norrut i Gullbergsmotet (se karta nedan).

Karta som visar hur trafiken kommer fram när Tingstadstunnelns renovering är klar.

 

Trafiken leds om vid Eriksbergsmotet

Eriksbergsmotet på Hisingen håller på att byggas om för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Lundbyleden.

Den 4 mars-10 juli görs arbeten för att bredda avfarten från Lundbytunneln mot Eriksberg/Lindholmen. Då stängs Kolhamnsgatan norrut och trafiken leds om via Säterigatan. Den 4 april-1 juni stängs Cronackersbron mot Lindholmen och trafiken leds om via Nordviksgatan. Gång- och cykeltrafiken kommer fram förbi arbetsområdet.

Detta påverkar framför allt trafiken till och från Eriksberg. Förändringarna kan leda till köer i området, särskilt under rusningstid. Har du möjlighet att anpassa dina restider är ett tips att undvika rusningstid eller att välja andra färdsätt. Parallellt med detta pågår arbeten i Lindholmsallén som innebär begränsad framkomlighet i området runt Lindholmen.

Ombyggnationen av Eriksbergsmotet ska bli klar i höst.

Här kan du läsa mer: Risk för köer vid Eriksbergsmotet

Risk för köer i Lindholmsallén

I höstas påbörjades arbetet med att bygga den nya spårvägen och citybussgatan mellan Frihamnen och Lindholmen. I april sker nästa förändring i området. Då flyttas busstrafiken ut i de allmänna körfälten på båda sidor av Lindholmsallén där bussar får samsas med biltrafiken. Därmed får hållplatserna tillfälligt ändrade lägen och hållplats Regnbågsgatan kommer att dras in permanent.

Under byggperioden kommer det vara svårare att ta sig fram i området. Både trafikanter och resenärer får räkna med köer och längre restider, särskilt under rusningstid. Vissa busslinjer får ändrade körvägar, åker du kollektivt kan du hålla koll på förändringar i Västtrafiks app To Go. Ett tips till bilister är att försöka resa på andra tider om man har möjlighet eller att välja andra färdsätt – i maj planeras en ny gratis färjelinje börja köra mellan Stenpiren och den nya hållplatsen Lundbystrand. Kör du bil till Lindholmen rekommenderas du att välja någon av parkeringsplatserna norr om Lindholmsallén eller vid Frihamnen för att sedan till exempel gå eller cykla den sista biten till Lindholmen.

Från april kommer arbete även att utföras på Hjalmar Brantingsgatan i riktning mot Hisingsbron. Både gång-, cykel- och biltrafik leds om.

Spårstopp på Hisingsbron

I sommar, den 24 juni-22 juli, stängs spårvagnstrafiken på Hisingsbron av och ersätts av bussar. Detta görs för att den nya spårvägen som byggs mellan Lindholmen och Frihamnen ska kopplas ihop med Hisingsbron. Mer information om hur trafiken tar sig fram under den perioden kommer framöver.

Götatunnelns av- och påfarter vid Järntorget stängs

Utvecklingen av den nya stadsdelen Masthuggskajen pågår för fullt och byggnationen har de senaste åren påverkat trafiken bland annat runt Järntorget.

Preliminärt i augusti stängs Götatunnelns av- och påfarter vid Järntorgsmotet. Det innebär att det inte går att köra till eller från Götatunneln via Järnvågsgatan. Du som kommer från Götatunneln och ska till Järntorget får köra vidare på Oscarsleden och vända i Fiskhamnsmotet. För dig som ska från Järntorget och ner i Götatunneln gäller omledning via Första Långgatan eller Värmlandsgatan beroende på vilket håll du kommer ifrån.

Därmed blir det mer trafik både vid Fiskhamnsmotet och på de mindre ”omledningsgatorna”. Räkna därför med längre restider. För att underlätta situationen i Fiskhamnsmotet kommer trafiken från Stenafärjorna på Emigrantvägen att ledas västerut på Oscarsleden vid Fiskhamnsmotet, där man får köra vidare till något av nästkommande mot.

För att säkerställa framkomligheten för trafiken när ramperna är avstängda ska det byggas en tillfällig rondell i korsningen till Emigrantvägen.

Orsaken är att på- och avfarten ska däckas över för att skapa plats för en ny park. Dessa trafiklösningar gäller fram till hösten 2025.

Mer om detta kan du läsa här: På- och avfart till Götatunneln vid Järntorget stängs i år

Begränsad biltrafik förbi Sahlgrenska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklas på båda sidor av Per Dubbsgatan, i ungefärlig höjd med hållplatsen Sahlgrenskas huvudentré. Detta innebär successiva och varierade trafikstörningar i området från hösten 2024 fram till preliminärt år 2030.

Per Dubbsgatan kommer i perioder att vara delvis eller helt avstängd för genomfartstrafik med bil. Den biltrafik som brukar passera Sahlgrenska sjukhuset på Per Dubbsgatan kommer därför periodvis att behöva välja andra vägar och räkna med längre restider än vanligt. Det kommer under hela perioden vara möjligt att köra bil till och från sjukhuset från båda håll.

Kollektivtrafiken kör som vanligt och för trafikanter som annars hade kört bil kan det under den här perioden vara ett smidigare alternativ att åka kollektivt, cykla eller gå beroende på vart man ska.

Gång- och cykeltrafiken ska kunna ta sig fram under byggtiden, men leds om förbi arbetsområdet. De ordinarie gång- och cykelbanorna stängs för att bygg- och rivningsarbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Klicka på kartan för större bild.

per dubbsgatan

 

Begränsad framkomlighet på Uddevallabron

Preliminärt i april startar ett underhållsarbete på Uddevallabron som begränsar framkomligheten under fyra veckor. Endast ett körfält är öppet i varje riktning och nedsatt hastighet gäller. Räkna därför med något längre restid än vanligt.

Nattarbeten på Tjörnbron

Den 10 mars återupptas arbetet med att byta ut snedkablar på Tjörnbron. Detta påverkar trafiken fram till den 30 november då endast ett körfält är öppet i varje riktning. Vissa nätter stängs Tjörnbron helt. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av arbetet utan kan ta sig förbi arbetsområdet.

När bron är stängd hänvisas trafiken till färjeleden över Svanesund och vidare mot väg 160. Detta innebär en lång omväg för trafiken och därmed längre restid. Undantaget gäller räddningstjänsten som kommer att kunna ta sig fram över bron vid behov. Arbetet pausas mellan juni och augusti.

Spårarbete i Brunnsparken

I sommar utförs ett omfattande spårarbete i Brunnsparken som påverkar kollektivtrafiken från den 15 juni till den 4 augusti. Arbetet sker etappvis i olika delar av området. Brunnsparken kommer att trafikeras av spårvagn under hela perioden men vissa linjer får ändrade körvägar och vilka hållplatslägen som gäller kommer att variera. Resenärer kommer att uppmanas att söka information om sin resväg på Västtrafiks hemsida eller i To Go-appen. Mer information om detta presenteras närmare sommaren.

Tågtrafiken påverkas i påsk

I samband med påsken utförs flera banarbeten som påverkar tågtrafiken till och från Göteborg. Ett flertal sträckor berörs. För resenärer innebär detta att man kan hänvisas till buss eller övrig ordinarie kollektivtrafik på hela eller delar av resan. Resenärer kan därför behöva räkna med längre restider än vanligt. Det är viktigt att kolla upp vad som gäller för resan i förväg, antingen på Västtrafiks hemsida, i To Go-appen eller hos det aktuella tågbolaget.

 

Pågående arbeten

Redan idag pågår trafikpåverkande arbeten på vissa platser i Göteborg med omnejd. Här är ett urval:

Norra Sjöfarten

Trafiken mellan Operan och Hisingsbron fortsätter att gå dubbelriktad på Norra Sjöfarten medan Södra Sjöfarten är avstängd. Även av- och påfarten till och från Götatunneln vid Lilla Bommen-motet är avstängd och E45-trafiken leds om till Stationsmotet. Denna trafiklösning gäller hela 2024.

Västlänken

Byggandet av Västlänken i centrala Göteborg begränsar framkomligheten på flera håll i staden. En ny järnvägsbro har byggts mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Brobyggets större trafikpåverkande arbeten på E6 är klara men återställande arbeten kan förekomma under nätter och helger.

Hisingsleden

Längs Hisingsleden har bron i Björlandamotet öppnat för trafik. Hela trafikplatsen, inklusive gång- och cykelbana, ska bli färdig under våren.

E6 Stenungsund

E6 är fortsatt avstängd mellan Stora Högamotet och Lyckornamotet på grund av skredet som inträffade vid Stenungsund i september 2023. Trafiken leds om via E45 och väg 44. Parallellt med detta utförs löpande åtgärder på närliggande vägnät för att öka framkomligheten och säkerheten.

 

Länkar:

Trafikverket – E6 Tingstadstunneln underhållsarbete

Trafikverket – E6.21 Eriksbergsmotet- Inlandsgatan

Göteborgs Stad – Spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén

Göteborgs Stad – Masthuggskajen

Trafikverket – E45 Järnvågen

Byggprojekt på Sahlgrenska sjukhuset. – VGR fastigheter (vastfastigheter.se)

Trafikverkets information om Västlänkens olika deletapper

Trafikverkets information om E6 Stenungsund

Läs också