Direkt till innehåll

Här är årets stora trafiknyheter

Under 2024 sker flera stora händelser i Göteborgstrafiken. Bland annat öppnar Tingstadstunnelns båda rör och på- och avfarten till och från Götatunneln vid Järntorget stängs.

I Göteborg pågår flera omfattande arbeten som påverkar hur du som trafikant kan ta dig fram i staden. Under året blir några av dessa arbeten klara vilket innebär lättnader i Göteborgstrafiken. Samtidigt inleds nya arbeten som du kommer att behöva anpassa dig till.

Här är en sammanställd lista över de största nyheterna i Göteborgstrafiken under 2024. Fokus ligger på förändringar i framkomligheten för alla trafikslag.

Notera att informationen endast är övergripande och fler detaljer om respektive händelse kommer i separata nyheter när det närmar sig. Dessutom är uppgifterna preliminära och kan komma att ändras.

Tingstadstunnelns båda tunnelrör öppnas

I början av maj öppnar Tingstadstunnelns båda tunnelrör för trafik igen då renoveringen av tunneln börjar bli klar. Inför öppnandet stängs Tingstadstunneln helt från kvällen den 3 maj till morgonen den 6 maj. Under den perioden hänvisas trafiken till Marieholmstunneln.

När tunneln öppnar den 6 maj är det, i likhet med idag, ett körfält öppet i varje riktning. Under ett par veckor görs avslutande arbeten på E6 med begränsad framkomlighet och risk för köer norrut mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Trafiken norrut på E6 rekommenderas då att välja andra vägar, i första hand Söder- och Västerleden och Älvsborgsbron.

Från den 18 maj är E6 återställd och Tingstadstunneln öppnar två körfält i varje riktning. Då går det också att köra från tunneln mot E45 centrum och E45 Karlstad. I övrigt gäller samma trafikläge som idag, det vill säga norr- och södergående trafik på E6 går genom Tingstadstunneln medan trafiken till och från Lundbyleden även fortsättningsvis går via Marieholmstunneln. Det beror på att anslutningen mellan Tingstadstunneln och Lundbyleden förblir stängd då arbeten på Lundbyleden startar framöver. Även den så kallade ”Kakeltunneln” från E20 mot E6 norrut i Olskroksmotet förblir stängd för trafik, samt anslutningen från E45 till E6 norrut i Gullbergsmotet (se karta nedan).

Klicka på kartorna för större bilder.

Karta som visar trafikflödet när Tingstadstunneln öppnar

 

Karta som visar att trafiken på sträckan Lundbyleden-E45 Götaleden-E6 Malmö ska köra via Marieholmstunneln.

 

Trafiken leds om vid Eriksbergsmotet

Eriksbergsmotet på Hisingen håller på att byggas om för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Lundbyleden.

Den 4 mars-10 juli görs arbeten för att bredda avfarten från Lundbytunneln mot Eriksberg/Lindholmen. Under tiden stängs Kolhamnsgatan för trafik norrut mot rondellen vid Stålhandskegatan-Cronackersgatan. Trafiken leds istället om via Säterigatan med hjälp av skyltning. Under perioden 4 april-1 juni stängs även Cronackersbron för trafiken i riktning mot Lindholmen. Omledning sker via Nordviksgatan. Gående och cyklister kan ta sig fram som vanligt.

Detta påverkar framför allt trafiken till och från Eriksberg. Förändringarna kan leda till köer i området, särskilt under rusningstid. Har du möjlighet att anpassa dina restider är ett tips att undvika rusningstid eller att välja andra färdsätt.

Ombyggnationen av Eriksbergsmotet ska bli klar i höst.

Här kan du läsa mer: Risk för köer vid Eriksbergsmotet

Risk för köer i Lindholmsallén

I höstas påbörjades arbetet med att bygga den nya spårvägen och citybussgatan mellan Frihamnen och Lindholmen på Hisingen. Arbetena påverkar trafiken i området på olika sätt i perioder och i slutet av april är det dags för nästa förändring.

Då flyttas busstrafiken ut i de allmänna körfälten på båda sidor av Lindholmsallén och bussar får samsas med biltrafiken i ett körfält i vardera riktning. Därmed får busshållplatserna tillfälligt ändrade lägen. Hållplats Regnbågsgatan kommer att dras in permanent.

Under byggperioden kommer det vara svårare att ta sig fram i området och vissa busslinjer får ändrade körvägar. Både trafikanter och resenärer får räkna med köer och längre restider, särskilt under rusningstid. Ett tips till bilister är att försöka resa på andra tider om man har möjlighet eller att välja andra färdsätt – i maj planeras en ny gratis färjelinje börja köra mellan Stenpiren och den nya hållplatsen Lundbystrand. Kör du bil till Lindholmen rekommenderas du att välja någon av parkeringsplatserna norr om Lindholmsallén eller vid Frihamnen för att sedan till exempel gå eller cykla den sista biten till Lindholmen. Resenärer i kollektivtrafiken kan hålla koll på förändringar på Västtrafiks hemsida eller i To Go-appen.

Från april kommer arbete även att utföras på Hjalmar Brantingsgatan i riktning mot Hisingsbron. Både gång-, cykel- och biltrafik leds om. I sommar, den 24 juni-24 juli, stängs spårvagnstrafiken på Hisingsbron av och ersätts av bussar. Detta görs för att den nya spårvägen ska kopplas ihop mellan Frihamnen och Hisingsbron. Mer information om hur trafiken tar sig fram under den perioden kommer framöver.

Götatunnelns av- och påfarter vid Järntorget stängs

Utvecklingen av den nya stadsdelen Masthuggskajen pågår för fullt och byggnationen har de senaste åren påverkat trafiken bland annat runt Järntorget. I slutet av sommaren startar arbeten med överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järntorgsmotet, för att göra plats för en ny stadsdelspark. Det innebär att det inte går att köra till eller från Götatunneln via Järnvågsgatan i Järntorgsmotet. Det påverkar biltrafiken som kommer att ledas om på olika sätt under en längre tid.

Preliminärt från augusti, stängs avfarten från Götatunneln mot Järntorget. Biltrafiken hänvisas vidare på Oscarsleden till Fiskhamnsmotet där man får vända. Därefter stängs även påfarten till Götatunneln. Trafiken mot Götatunneln leds om via Värmlandsgatan eller Första Långgatan beroende på var du kommer ifrån.

Sammantaget kommer detta innebära mer trafik både vid Fiskhamnsmotet och på de mindre ”omledningsgatorna”. Trafikanter kan behöva räkna med längre restider. För att underlätta situationen i Fiskhamnsmotet kommer trafiken från Stenafärjorna på Emigrantvägen att ledas västerut på Oscarsleden vid Fiskhamnsmotet, där man får köra vidare till något av nästkommande mot.

Dessa trafiklösningar gäller fram till hösten 2025.

Mer om detta kan du läsa här: På- och avfart till Götatunneln vid Järntorget stängs i år

Begränsad biltrafik förbi Sahlgrenska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklas på båda sidor av Per Dubbsgatan, i ungefärlig höjd med hållplatsen Sahlgrenskas huvudentré. Detta innebär successiva och varierade trafikstörningar i området från hösten 2024 fram till preliminärt år 2030.

Per Dubbsgatan kommer i perioder att vara delvis eller helt avstängd för genomfartstrafik med bil, vilket kommer att påverka framkomligheten i området. Den biltrafik som brukar passera Sahlgrenska sjukhuset på Per Dubbsgatan kommer därför periodvis att behöva välja andra vägar och räkna med längre restider än vanligt. Det kommer under hela perioden vara möjligt att köra bil till och från sjukhuset från båda håll.

Kollektivtrafiken kommer att köra som vanligt och för trafikanter som annars hade kört bil kan det under den här perioden vara ett smidigare alternativ att åka kollektivt, cykla eller gå beroende på vart man ska.

Gång- och cykeltrafiken ska kunna ta sig fram under byggtiden, men leds om förbi arbetsområdet. De ordinarie gång- och cykelbanorna stängs för att bygg- och rivningsarbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Klicka på kartan för större bild.

per dubbsgatan

Spårarbete i Brunnsparken

I sommar utförs ett omfattande spårarbete i Brunnsparken som påverkar kollektivtrafiken från den 15 juni till den 4 augusti. Arbetet sker etappvis i olika delar av området. Brunnsparken kommer att trafikeras av spårvagn under hela perioden men vissa linjer får ändrade körvägar och vilka hållplatslägen som gäller kommer att variera. Resenärer kommer att uppmanas att söka information om sin resväg på Västtrafiks hemsida eller i To Go-appen. Mer information om detta presenteras närmare sommaren.

Tågtrafiken påverkas i påsk

I samband med påsken utförs flera banarbeten som påverkar tågtrafiken till och från Göteborg. Ett flertal sträckor berörs. För resenärer innebär detta att man kan hänvisas till buss eller övrig ordinarie kollektivtrafik på hela eller delar av resan. Resenärer kan därför behöva räkna med längre restider än vanligt. Det är viktigt att kolla upp vad som gäller för resan i förväg, antingen på Västtrafiks hemsida, i To Go-appen eller hos det aktuella tågbolaget.

 

Länkar:

Trafikverket – E6 Tingstadstunneln underhållsarbete

Trafikverket – E6.21 Eriksbergsmotet- Inlandsgatan

Göteborgs Stad – Spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén

Göteborgs Stad – Masthuggskajen

Trafikverket – E45 Järnvågen

Byggprojekt på Sahlgrenska sjukhuset. – VGR fastigheter (vastfastigheter.se)

Läs också