Så öppnas broarna i Göteborg

Svenska | English

Den här sidan visas öppningstider för de öppningsbara broarna över Göta älv i Göteborg. För övrig information som kan vara relevant för den sjöfarande hänvisas till Sjöfartsverkets – Underrättelser för sjöfarande (UFS).

Götaälvbron

(57-42,9N  11-58,0E)       Sjökort 9312, 1352

Klaffbro med segelfri höjd vid stängd bro 18,3 m (sidospann avstängt).

Observera att Göta Älvbron är under pågående rivning och i området för en byggarbetsplats. Det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om byggarbetsplatsens påverkan, se www.hisingsbron.se samt UFS.

Öppning

Det krävs ej kontakt med broförare för att passera Göta Älvbron då det inte längre finns någon broklaff att öppna. Däremot krävs anmälan för öppning av Hisingsbron (se information om Hisingsbron nedan).

Göteborgs stad är ansvarig/ägare till bron

Hisingsbron

(57-42,9N  11-58,1E)       Sjökort 9312, 1352

Lyftbro med segelfri höjd vid stängd bro 12 m (max 28 m vid öppning).

Observera att området för tillfället är en byggarbetsplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om bygget av Hisingsbron, se www.hisingsbron.se samt UFS.

Båtar som väntar på broöppning får ej förtöja i brons ledverk (se röda linjer i bild nedan). Använd avsedda väntbryggor (se gröna cirklar i bild nedan).

Väntbryggor

Bild: Sjöfartsverket

Öppning

Inför öppning tas kontakt med broförare på VHF kanal 9 eller via telefonnummer 0730-27 72 72.
Bron öppnas efter kontakt med broförare och enligt nedanstående beskrivningar av öppningstider för fritids- och yrkessjöfart.

Öppningar för fritidssjöfart regleras genom schemalagda öppningar och öppningar för yrkessjöfart sker löpande över dygnet när yrkessjöfart så behöver passera, med undantag för spärrtider.

Spärrtider är tider där ingen broöppning medges (om inte akuta skäl finns). Spärrtiderna ligger på helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 och klockan 15.00-18.00. Dessa spärrtider finns för att bidra till en god framkomlighet i den trafik som då rör sig över bron, tex kollektivtrafik, gång och cykeltrafik.

Broöppning av Hisingsbron innebär en stängning av vägtrafiken i cirka 8-12 minuter. Det kan förekomma kortare eller längre öppningar också, beroende av öppningens förutsättningar. Om samtliga båtar inte har hunnit passera innan bron stängs, så öppnas bron igen efter 30 minuter. Broöppning sker endast under förutsatt att minst en båt har begärt öppning.

Öppningstider för handelssjöfart

Vardagar: Kl. 00.00 – Kl. 06.00; Kl. 09.00 – Kl. 15.00; Kl. 18.00 – Kl. 24.00 Helgdagar: Kl. 00.00 – Kl. 24.00

Fasta öppningstider för fritidssjöfarten 

I syfte att förbättra framkomligheten på farleden mellan Marieholmsbroarna och Hisingsbron, så har Göteborgs stad trafikkontoret, beslutat om en mindre tidsjustering av Hisingsbrons öppettider för fritidssjöfart. Antal öppningar förblir oförändrade och övrig hantering likaså.  Från och med 1/7 2021 gäller följande öppettider:

Öppettider Hisingsbron från och med 20210701

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti. 

Göteborgs stad är ansvarig anläggningsägare.

Marieholmsbroarna

(57-43,7N  11-59,6E)       Sjökort 9312, 1352

Svängbro med segelfri höjd vid stängd bro: 5,9 m.

Öppning
Kontakt tas med broförare på VHF kanal 9 eller via telefonnummer 0730-27 72 72.

Trafikverket är ansvarig anläggningsägare.

Uppdaterad: 2021-10-01