Så öppnas broarna i Göteborg

Svenska | English

Den här sidan visas öppningstider för de öppningsbara broarna över Göta älv i Göteborg. För övrig information som kan vara relevant för den sjöfarande hänvisas till Sjöfartsverkets – Underrättelser för sjöfarande (UFS).

Götaälvbron

(57-42,9N  11-58,0E)       Sjökort 9312, 1352

Klaffbro med segelfri höjd vid stängd bro 18,3 m (sidospann avstängt).

Observera att Göta Älvbron är i området för en byggarbetsplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om byggarbetsplatsens påverkan, se www.hisingsbron.se samt UFS.

Öppning

Fr.o.m. fredag den 18/6 är Göta Älv brons klaff ställd i öppet läge. Det innebär att att det ej krävs kontakt med broförare för att passera Göta Älvbron. Däremot krävs fortsatt anmälan för öppning av Hisingsbron (se information om Hisingsbron).

Göteborgs stad är ansvarig/ägare till bron

Hisingsbron

(57-42,9N  11-58,1E)       Sjökort 9312, 1352

Lyftbro med segelfri höjd vid stängd bro 12 m (max 28 m vid öppning).

Observera att området för tillfället är en byggarbetsplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om bygget av Hisingsbron, se www.hisingsbron.se samt UFS.

Båtar som väntar på broöppning får ej förtöja i brons ledverk (se röda linjer i bild nedan). Använd avsedda väntbryggor (se gröna cirklar i bild nedan).

Väntbryggor

Bild: Sjöfartsverket

Öppning

Inför öppning tas kontakt med broförare på VHF kanal 9 eller via telefonnummer 0730-27 72 72.
Bron öppnas för fritidsbåtar efter kontakt med broförare och enligt nedanstående öppningstider.

Öppningstider för handelssjöfart

Vardagar: Kl. 00.00 – Kl. 06.00; Kl. 09.00 – Kl. 15.00; Kl. 18.00 – Kl. 24.00
Helgdagar: Kl. 00.00 – Kl. 24.00

Fasta öppningstider för fritidssjöfarten 

I syfte att förbättra framkomligheten på farleden mellan Marieholmsbroarna och Hisingsbron, så har Göteborgs stad trafikkontoret, beslutat om en mindre tidsjustering av Hisingsbrons öppettider för fritidssjöfart. Antal öppningar förblir oförändrade och övrig hantering likaså.  Från och med 1/7 2021 gäller följande öppettider:

Öppettider Hisingsbron från och med 20210701

*Med sommartid avses den period då Västtrafik trafikerar enligt sommartidtabell, det vill säga ungefär från mitten av juni till mitten av augusti. 

Göteborgs stad är ansvarig anläggningsägare.

Marieholmsbroarna

(57-43,7N  11-59,6E)       Sjökort 9312, 1352

Svängbro med segelfri höjd vid stängd bro: 5,9 m.

Öppning
Kontakt tas med broförare på VHF kanal 9 eller via telefonnummer 0730-27 72 72.

Trafikverket är ansvarig anläggningsägare.

Uppdaterad: 2021-07-07