Direkt till innehåll

Färre tror på kollektivtrafiken

Coronapandemin sätter sin tydliga prägel på västsvenskarnas inställning till sitt vardagliga resande. Det visar Västtrafiks senaste resvaneundersökning.

Västtrafik har för tredje året i rad tillfrågat 4 000 västsvenskar om hur de ser på sina resvanor idag och framöver. Många av frågorna i undersökningen ”Hållplats 2020” handlar förstås om kollektivtrafik, men man ställer även frågor om andra trafikslag.

Svaren i undersökningen präglas föga överraskande av coronapandemin, som förändrat såväl resmönster som inställningen till resvanor. Nämnas kan till exempel att det enligt Västtrafik var 33 procent färre kollektivtrafikresenärer i augusti i år än motsvarande månad 2019.

Flera av svaren visade på tydliga förändringar i västsvenskarnas inställning till resandet.

Fler tror på ökat bilresande
Det är färre som i år tror på att det kommer bli ett ökat resande med kollektivtrafiken i samhället de kommande åren. Procentuellt sett är det 41 procent som tror att det blir så, medan motsvarande siffra förra året var 63 procent.

Det är fler i år som tror att bilresandet i samhället kommer att öka de kommande åren. Förra året var det 12 procent som trodde att detta skulle ske, medan denna siffra i år ökat till 26 procent.

Över hälften tror att cyklandet ökar
På frågan om man tror att cyklandet i samhället kommer att öka var det samma svar som förra året: drygt hälften – 54 procent – av de tillfrågade tror att cyklingen ökar.

En klar majoritet, närmare bestämt 64 procent, av de svarande vill själva cykla mer. Bland de skäl som angavs som hinder till att man inte gör så (alltså cyklar mer) kan nämnas följande: ”dåligt vinterunderhåll av cykelbanorna”, ”det går inte att ta med cykeln i kollektivtrafiken” samt ”cykelbanorna är inte tillräckligt trafiksäkra”.

Långvariga förändringar?
En intressant iakttagelse är att två tredjedelar av västsvenskarna tror att coronapandemin kommer att ändra resebeteendet på lång sikt. 60 procent tror inte att de kommer att resa som vanligt igen, även efter det att pandemin är över.

Västtrafiks rapport från undersökningen ”Hållplats 2020”.

Läs också